קומפולסיביות

מה זו קומפולסיה?

קומפולסיות יכולות להתבטא כהתנהגויות פיזיולוגיות חוזרות ונשנות, או כטקסים מנטאליים
שמבוצעים שוב ושוב בניסיון להקל על החרדה הנגרמת עקב המחשבות האובססיביות.
הימנעות ממקומות או ממצבים שמפעילים מחשבות אובססיביות נחשבת גם היא לחלק מן
הקומפולסיות.

למרבה הצער, כל הקלה שנגרמת עקב ההתנהגות הקומפולסיבית מספקת רק הפוגה קצרה
ביותר ופעמים רבות רק מעצימה את האובססיה הראשונית, מה שמצדו יוצר מעגל של
התדרדרות לרמות מסוכנות של או סי די.

ברוב המקרים, אנשים הסובלים מאו סי די מודעים לכך שההתנהגות הכפייתית שלהם הינה
חסרת טעם ולעתים גם כלל לא הגיונית, אך בכל זאת הם מרגישים מחויבים להמשיך בה כדי
למנוע פגיעה בעצמם או ביקיריהם. לעיתים קרובות אדם הסובל מאו סי די ירגיש תחושת
אחריות חזקה ביותר כלפי ביצוע פעולות הנטרול האלה, פשוט בגלל שהוא מרגיש שזה ימנע
פגיעה בו או בקרובים לו. יתר על כן, הסובלים מאו סי ד נוטים לעיתים להרגיש צורך בלתי נשלט
להשיג את התחושה הזאת של "הכול בסדר", ללא כל סיבה מוצדקת מלבד הצורך להרגיש בנוח.
לדוגמה: אנשים ללא המחלה ישטפו ידיים כשהן מלוכלכות באופן גלוי לעין. אדם הסובל מאו
סי די "ירגיש" כל הזמן שהידיים שלו מלוכלכות, ולכן ימשיך לשטוף אותן פעם אחר פעם עד
ש"ירגיש" שהן נקיות.

ברשימה שלהלן מפורטות רק חלק מן הקומפולסיות הפיזיות או המנטאליות התוקפות לעיתים
קרובות אנשים הסובלים מאו סי די )בסוגריים מצוינות מחשבות אובססיביות שעשויות לעורר
התנהגויות כפייתיות אלה(:
• שטיפה מוגזמת של הידיים או הגוף )המחשבה על להיות מלוכלך ומזוהם על ידי חומרים
כימיים או נוזלי גוף(.
• שטיפה מוגזמת של בגדים או חדרים בבית )המחשבה על מגע עם חיידקים מבחוץ או
קליטת מזהמים שמקורם בנוזלי גוף(.
• בדיקה שחפצים מסודרים בדיוק "כמו שצריך" ותיקון תמידי של חפצים שאינם ממוקמים
באדיבות UK-OCD מתורגם ומופץ באישורם
מדריך מתומצת על ההפרעה הטורדנית-כפייתית -או סי די – )OCD)
בצורה הדרושה, עד שהם מיושרים לתחושה ה"נכונה", בניגוד לפשוט מראה מסודר
)המחשבה שמשהו רע יקרה אם הדברים אינם מסודרים כראוי(.
• טקסים מנטאליים או דפוסי מחשבה, כגון ביטוי מסוים, או ספירה עד למספר ספציפי,
זאת על מנת "לנטרל" את המחשבה האובססיבית )מחשבה שמשהו רע עשוי להתרחש
אם הטקס לא יבוצע(.
• פתיחה וסגירה חוזרת של מכתבים או כרטיסי ברכה שזה עתה נכתבו, עד מאות פעמים
)מתוך פחד לכתוב משהו פוגעני במכתב או בברכה(.
• בדיקה חוזרת ונשנית של מתגי האור, ידיות, ברזים, מנעולים וכו', על מנת למנוע סכנת
הצפה, פריצה, נזילת גז וכו'.
• הימנעות ממקומות, אנשים או מצבים ספציפיים, על מנת להתחמק ממחשבות או די סי
)יכול להיות פחד מלפגוע במישהו או מפני הידבקות/זיהום(.
• אמירת מילים ספציפיות בקול רם )או בשקט( כתגובה למילים אחרות )על מנת למנוע
התרחשות של אסון(.
• הימנעות מסכיני מטבח וכלים אחרים )לדוגמה – נעילתם במגירה( על מנת למנוע מגע
איתם )המחשבה על לפגוע במישהו(.
קומפולסיה יכולה להיות גלויה )כלומר – שאנשים אחרים יכולים לראותה(, כגון בדיקה שהדלת
נעולה, או סמויה )קוגניטיבית( )פעילות מנטאלית בלתי נראית(, כגון חזרה על משפט מסוים
בראש או הימנעות מאנשים, מחפצים או ממצבים.
קומפולסיות גלויות בדרך כלל כוללות בדיקה, שטיפה, אגירה או סימטריה של פעולות מוטוריות
כלשהן. קומפולסיות סמויות או "קומפולסיות קוגניטיביות" כפי שהן מכונות לעיתים הן הקיום
של פעולות מנטאליות, בניגוד לפעולות פיזיות. הדוגמאות לכך כוללות ספירה בלב, ויזואליזציה
כפייתית והחלפה של דימויים או רעיונות מפחידים עם חלופות מנטרלות. התנהגות כפייתית
חשובה נוספת, בעיקר כאשר החולה מתגורר עם אדם מסוים מתבטאת בצורך קבוע לקבלת
"הרגעה". תופעה זו לכשעצמה הינה קומפולסיה נוספת.